Polish (Poland)English (United Kingdom)
img1
img2
img4
img3

Rynek pracy, tranzycja, absolwenci, studia wyższe - dr Danuta Piróg

The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues

cover EJoG 2x2aEconomic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for teachers in every country. Poland has recently witnessed significant changes in factors that were identified in literature as crucial to the situation of teachers on the labour market, such as systemic reforms, demographic trends, the overall situation on the labour market and occupational prestige. The scale and impact of some of these factors can be precisely measured and statistically accounted for, yet there are others that remain somehow hidden.

Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów

annales 2x2Feminizacja zawodu nauczycielskiego jest procesem postępującym na całym świecie. Przybiera on różne tempo i charakter, ujawniając tym samym swoiste oblicza, pozwalające na wydzielenie w nim konkretnych etapów. Artykuł zawiera propozycję rozpatrywania feminizacji jako procesu fazowego. Bazuje ona na wartościach bezwzględnych liczby nauczycieli obu płci i wartościach względnych, tj. odsetkach kobiet i mężczyzn w populacji nauczycielskiej oraz na relacjach między nimi, zachodzących w ujęciach dynamicznych.

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

annales 2x2Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Geografia 1 20Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

PAW i DART's – Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody (II)

Geografia 6 19 2x2Po fazie wzbudzania u uczniów dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody z zastosowaniem różnych technik zmierzających do wypracowania u nich nawyku stawiania pytań, konieczne jest należyte wykorzystanie i utrwalanie tej postawy w procesie kształcenia

Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities

WRM 2x2The research focuses on the perception of the Mucharz reservoir in relation to costs and benefits for two types of communities. The primary aim of the paper is to compare the social impact of dam projects among both resettled and non-resettled local communities.

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Geografia 5 19 2x2Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs

EIAR 2x2This study presents an assessment of factors that influence how people who live in the vicinity of dams view such projects. The usefulness of the principal component analysis (PCA) method for identifying variables that determine individuals' opinion about large dam projects was reviewed. The study focuses on people affected by the construction of the Mucharski Reservoir in the Polish Carpathians. The construction took over 30 years and took place at a time when Poland transitioned from a planned economy to a free market one.

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

cover 341 2x2Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

Iceri 2x2One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate's profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector.

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

Iceri 2x2The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory.

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

BJGC 2x2An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one's life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory.

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

EES 2x2The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services.

Local Residents' Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India

MRD 2x2We researched local residents' perceptions of a dam and reservoir construction project in the Teesta River catchment basin (Darjeeling Himalayas) within 1.5 years of its completion, using a questionnaire survey.

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

cover 333 2x2Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej.

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

geoforum 2x2The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years.

Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja

pirog ksiazkaProblematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami i konsekwencjami tego procesu, od dawna interesowała specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów społecznych.

Pobierz plik PDF książki (Full Text)

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

cover issue 288 pl PL 2x2Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek).

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

2017 LodzAbsolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję
geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

Higher 2x2The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

SE 2016Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

cze 2x2The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals.

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one's own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates' situation on the job market.

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Enviro 2x2The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions' activity and on what their impact specifically is.

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post - Carbon Future

HicksThe book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It's worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness.

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

PKGP 3 2015 newRynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

PKEG 2015 2x2W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Journal of Geography in Higher Education - A selection of the best article

Best JGHE 2x2Artykuł: Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland opublikowany w Journal of Geography in Higher Education został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie.

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

przedsieb 2x2 220 pl PLKompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej.

A geography graduate's transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Bulletin oG 2x2Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness

he 2x2The objective of this article was to highlight plans versus actual actions of university graduates in Poland aimed at finding employment. The paper also empirically verifies the impact of chosen job-seeking strategies on the success or failure of their transition to employment.

ZAMEK - Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

www okladka nauczyciel 150dpiMateriały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

prace komisji gp 28 167 2014 2x2 300Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

annales 2x2 300Celem artykułu jest zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii.

Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia

se 2x2The transition of recent graduates to the labour market, including the labour market destinations they hold in comparison to their aspirations and plans, seems to be an under researched area. Especially interesting and important for higher education management policy is recognition of their first job destinations and the relevance between the study subject and real occupation.

Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty

przeds eduk 163 PLPrzedsiębiorczość osób młodych, pojmowana zarówno jako deklaratywna gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej, przekonanie o posiadaniu kompetencji w
tym zakresie, jak i jako rzeczywiste samozatrudnienie, jest uznawana za korzystny czynnik rozwoju.

The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market

SiHE 2x2The article aims to empirically verify the impact of educational capital on the success or failure of higher education graduates' transitions. The paper uses the example of geography graduates in Poland who took part in a nationwide survey in 2012, six months after their graduation.

Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland

cjgh 2014 2x2 300dpiThe article presents results of a survey conducted among Polish geography graduates. They were asked questions about the relevance of their degree to their transition from university studies to the job market. The research project revealed that less than half of them found a job.

Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to analyse the changes in labour market destinations of geography graduatesin selected countries over the last 30 years. Moreover, the paper discusses the results of a Polish study on professionalcareer plans of recent geography graduates and the fulfilment of these plans in 2012.

Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland

IJWRD 2013 2x2 300This article presents the results of a survey on how people perceive the Klimkówka storage reservoir located on the Ropa River in the Polish Carpathians. The analysis focused on establishing the role of various factors which impact the assessment of the reservoir by the local community.

Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

pkgp ptg 2014 23 2x2 300dpiPrzejście absolwentów studiów wyższych w XXI wieku z etapu edukacji do zatrudnienia to złożony proces, uzależniony od wielu czynników i rodzący szereg konsekwencji społecznych, psychologicznych, ekonomicznych o niejednorodnej skali oddziaływania.

Territory, region and place in Polish geographical education in the context of the globalisation process

eds 2x2 300The article presents an analysis of evolution of the conception of selection and arrangement of regional education themes in Poland in 1960–2008 with special consideration for the understanding of territory and region in geographical education.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy

Praca jest bardzo ważną sferą życia człowieka i fakt jej posiadania jest dla wielu ludzi wartością samą w sobie. Specyfika współczesnego edukacyjnego rynku pracy w Polsce wymaga nie tylko profesjonalnego przygotowania do realizacji rozlicznych zadań nauczyciela w toku studiów, lecz także ciągłego dokształcania i doskonalenia po ich zakończeniu, w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Koncepcja nauczycielskich studiów geograficznych według Jana Flisa

"Nie kształcimy geografów, ale specjalistów od pewnych wąskich działów geografii. Tego wymaga rozwój nauki, ale jest to przeciwne interesom szkoły, gdzie niepotrzebni są wąscy
specjaliści, ale tak zwani niekiedy złośliwie omnibusy." (Flis 1982)

Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy*

The purpose of this paper is to present the determinants influencing the successful transition of graduates into the labor. The empirical research results based on theoretical considerations exemplify the influence of selected determinants, belonging to the group of educational capital, on the pace and nature of the transition to the labor market in the European countries and among the geography graduates in Poland.

Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości ...

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji europejskiej, zarówno w ramach przedmiotu, jak i w module stwarzają szanse na wykształcenie człowieka lepiej przygotowanego do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, odnajdywania się w różnorodnych sytuacjach, kooperowania z ludźmi odmiennymi od nas pod wieloma względami.

Methods for Efficiency Improvement of Geographical Studies within the Scope of Procurement of Work by Graduates Exemplified by Solutions Applied in Great Britain and in Germany *

The study presents a review of proposals for improving efficiency of higher geographical studies in Great Britain and in Germany.

The following elements of the strategy are characterized: preparation and audit of study curricula, methodology of academic teaching, management of professional career and familiarity with labour market, promotion of graduates' competences.

Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education

Unemployment, which also hits people with higher education, is one of the major socio-economic problems in Poland. This unfavourable situation is caused by the wrong conception of higher education which doesn't prepare graduates for employers' requirements.

Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii *

Jednym z kluczowych celów geograficznej edukacji akademickiej było i nadal jest kompleksowe wykształcenie przyszłych nauczycieli geografii. Proces gruntownego przygotowania do zawodu i późniejsze pozyskanie zatrudnienia nie jest obecnie łatwym zadaniem. Mimo to znaczna grupa studentów geografii nadal wybiera specjalności nauczycielskie. Kryteria wyboru tej specjalności bywają różne i nie zawsze wynikają wyłącznie z pragnienia wykonywania zawodu, ale są także pochodną dążeń do uzyskania dodatkowych kwalifikacji na wypadek niepowodzeń w procesie poszukiwania pracy o innym charakterze.

Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań

Do kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce należy obecnie zjawisko bezrobocia, które nie omija także ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem. 

Poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów geograficznych w okresie tranzycji *

Pomyślne prze­jś­cie z etapu edukacji do zatrud­nienia jest uza­leżnione od wielu czyn­ników. Jed­nym z nich jest właś­ciwy dobór efek­ty­wnych metod poszuki­wa­nia pracy. W artykule zaprezen­towano wyniki badań przeprowad­zonych wśród absol­wen­tów kierunku geografia, doty­czą­cych metod poszuki­wa­nia pracy w okre­sie tranzy­cyjnym.

Changes to the conception of geography curricula within university education in poland in the 21st century in the face of labour market challenges

In the nineties of the 20th century, there was a rapid growth in the number of applicants for Polish universities. Unfortunately, this favourable situation didn't cause any structural or curriculum changes. Traditional geography curriculum remained obsolete and not adapted to the challenging Polish labour market.

Do Polish Universities value Geography in the 21st Century

The fact that geography as the scientific discipline and as a school subject has a great meaning for all of us in everyday life is obvious for scientists representing this discipline, for students who have chosen geographical studies, and for many members of the society.

Badania losów zawodowych absolwentów

Artykuł przedstawia przegląd, analizę i ocenę metod, narzędzi, celów oraz organizacji badań losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Studiami objęto wszystkie dostępne raporty z badań prowadzonych przez Biura Karier, zespoły badaczy oraz indywidualnych naukowców od roku 2000.

Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii *

W opracowaniu przestawiono wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu 2011 w dwunastu uczelniach kształcących geografów w Polsce. Objęto nimi 1120 studentów kończących studia I stopnia, II stopnia lub studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2010/2011, tj.: osoby, które stanowiły grupę wchodzącą na rynek pracy.

The concept of Europe and European Integration in Polish National Curriculum

This book draws theoretically and methodologically from the sociology of curriculum, educational policy, and comparative education to meta-analyse the findings of nine separate studies which explored constructions of "Europe" in the Social Studies secondary school curricula of a respective number of countries: Baden-Wurttemberg (Germany), Greece, France, Poland, Cyprus, Northern Ireland (UK), Sweden, Ireland and the Autonomous Community of the Basque Country (Spain).

Metody nauczania przyrody - Adaptacja innowacji cz. III

Nauczanie przyrodnicze w szkołach ponadgimnazjalnych jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli, dlatego artykuł przybliża teoretyczne założenia i adaptuje kolejne dwie metody, które mogą być uzupełnieniem dydaktycznego warsztatu nauczycieli przyrody na czwartym etapie edukacyjnym.

Metody nauczania przyrody - Adaptacja innowacji cz. I

Nadchodzący rok szkolny 2012/2013 przynosi wielowymiarowe zmiany w polskim szkolnictwie ponadgimnazjalnym, które w dużej mierze dotyczyć będą nauczycieli geografii pracujących w tym typie szkół.

Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego

Strukturę geoprzestrzeni tworzą trzy podstawowe kategorie przestrzeni geograficznej: przestrzeń przyrodnicza (fizyczno-geograficzna);  przestrzeń społeczno-gospodarcza i przestrzeń kulturowa. Kategoria przestrzeni przyrodniczej obejmuje podłoże geologiczne, warunki klimatyczne, stosunki wodne, ukształtowanie powierzchni, warunki glebowe, szatę rośœlinną i œświat zwierzęcy. W kategorii przestrzeni społeczno-gospodarczej można wyróżnić strukturę przestrzenną rolnictwa, przemysłu, sieci komunikacyjnej, sieci usług i instytucji, sieć osadniczą oraz zasoby kapitałowe i finansowe.

Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools – theoretical reflections

The article presents the meaning, place and role of cultural education, education of culture and intercultural education in Polish teaching of geography.

The role of intercultural education in preparing Polish pupils

Intercultural education understood as all the actions aiming at getting to know and becoming open towards other cultures, serving mainly to establishing tolerance, understanding and appreciation of groups of people differing from us in respect of race, nationality, sex, religion, as well as acquiring the ability to coexisting and cooperate with others should nowadays be an especially important element at all the stages of education. (Ardens J.R., 1995).

Transnational lives: migrant narratives of "home" and "belonging"

This chapter deals with the seemingly innocuous concepts of "home" and "belonging" which, for most people, are interlinked.

Images of Europe: the students imagination

This chapter explores, through dialogue, the lived geographical experiences of students in order to elucidate the challenges involved in fostering thinking European(s) in globalising world.

Understanding Europe: university geography curricula

This chapter offers an overview of geography courses in Higher Education across a number of European countries with a view to providing a better understanding of the concepts and competences taught and their contribution to widening and deepening knowledge of the European space in terms of place, culture, indentity and citizenship. 

Usługi edukacyjne na poziomie akademickim

Transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła, oprócz oczywistych korzyści, szereg negatywnych konsekwencji. Jednym z kluczowych problemów społeczno-gospodarczych jest zjawisko bezrobocia, które nie omija także ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem.

Sondaż diagnostyczny

Sondaż diagnostyczny to jedna z coraz częściej stosowanych metod badań w dydaktyce geografii. Metoda ta pozwala na zgromadzenie danych ilościowych i jakościowych związanych z szeroko pojętym procesem kształcenia, których nie można pozyskać z żadnych innych publikowanych źródeł.

Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim

W miarę rozwoju i ewolucji wszelkich dziedzin nauki oraz rynków pracy, zmieniły się zainteresowania studentów jak i ich potrzeby edukacyjne związane w dużej mierze z późniejszym znalezieniem zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uczelnie stworzyły studentom i kandydatom na studia nowe możliwości edukacyjne i zawodowe, w tym bogaty wybór kierunków studiów i specjalności.

Motywy wyboru geografii na maturze

Z chwilą wprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule obserwujemy stały wzrost liczby uczniów, którzy wybierają geografię jako przedmiot maturalny. Najwięcej uczniów wybiera geografię na egzaminie maturalnym w czterech województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim (Matura 2006).

Pomiar przekonań

Nowoczesna dydaktyka geografii winna podejmować badania w zakresie ustalania nie tylko przyrostu umiejętności i wiadomości, ale także zmian w zakresie przekonań i postaw podmiotu kształcenia.

Rola geograficznej edukacji akademickiej w kształtowaniu postaw

In this article the author presents the results of research,the main aim of which was to find out:

– the sources of knowledge about Europe among Polish geography students: which university courses (according to the surveyed students) gave them best knowledge about the European dimension; what university courses do they want to be introduced to, or eliminated from, their academic programme;

– the level of cultural openness of these students and hierarchy of factors infl uencing the level of the openness.

Koncepcja edukacji międzykulturowej

Celem artykułu jest ukazanie nowych zadań polskiej geografii szkolnej w XXI wieku determinowanym przez procesy globalizacji, integracji i transformacji.

Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole

Celem artykułu jest ukazanie możliwości polskiej geografii szkolnej w zakresie optymalizowania przygotowywania uczniów do życia i funkcjonowania w XXI wieku determinowanym przez procesy globalizacji, integracji i transformacji.

Main factors affection the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective

Political, economic and cultural transformations, Poland's accelerated opening to the world and the possibilities of increased contacts with other nationalities as the result of integration with the EU, invasion of global mass culture should make Polish citizens' attitudes towards other nations more open.

Innovations in geographical education in Poland

In the age of globalization, integration and transformation, both in Poland and other countries of the world, cultural, regional and intercultural education, realised as a planned and deliberate educational and didactic process, seems to be indispensable.

Ocenianie jakości kształcenia przez studentów

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących oceny jakości kształcenia akademickiego przez studentów geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ocenę tę przeprowadzono za pomocą badań ankietowych, którymi objęto studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wybrane nowoczesne metody

W kształceniu na każdym etapie edukacji jednym z ważniejszych elementów prawidłowego i efektywnego planowania procesu dydaktycznego jest trafny dobór metod kształcenia.

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog