Polish (Poland)English (United Kingdom)

The level of interest in teaching occupation among geography graduates *

One of the key purposes of geographic education at universities was, and still is, comprehensive teaching of future geography teachers. The process of in-depth preparation for the profession and later procurement of employment is not an easy task. In spite of it, a large group of geography students still chooses teaching specialization. Selection criteria for this specialization are varied and not always result solely from the desire of becoming a teacher; they may be a derivative of desires for obtaining additional qualifications in case of failure in the process of looking for a different job.

However, it is necessary to expect that some geography students definitely wish to work as teachers.

 

The study presents results of a poll research encompassing students completing geographical studies in June 2011 at twelve universities teaching geographers in Poland.

The purpose of the study was to: find out the work places desired by students (including schools) and criteria which the students use to select a work place.

The study allowed for determining:

- the percentage of persons completing geographical studies who wish to work at a position of a geography teacher;

- spatial distribution of percentage of people interested in working in schools;

- correlation between the type of university and the declared willingness to work as a geography teacher.


 * study financed from budget funds for science between 2010 and 2012 as research project No. N N114 076739

Published in:

Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. 2012, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tom 2, Łódź-Toruń 2012


References:

GUS, 2010. Prognoza ludności za lata 2008-2035.

Kto chce pracować jako nauczyciel? Są tacy! (SZYBKOpraca.pl; publikowane 2010.10.14; pobrano 2011.02.02)

Majewska B., Pieńczykowska J., 2010 - Pierwsza praca nie popłaca. Polska The Times z 18.08.2010.

Moskalewicz-Ziółkowska E., Polańska K., 2008. Oczekiwania względem pracy zawodowej [W:] Absolwenci SGH na rynku pracy (red. Minkiewicz B., Błędowski P.) Wyd. SGH, Warszawa, s. 129-143.

Osuch w., 1999. Rola praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w świetle literatury i badań ankietowych [W:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. Problemy nauczania geografii, tom. I. Materiały z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, Łódź, s. 229-235

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.), zał. 37

Sobczyk M., 1998. Statystyka. Wyd. PWN, Warszawa.

Wójcik M., 2010. Pracowici pesymiści – oczekiwania polskich studentów i absolwentów [W:] www.expertia.pl/strefa/material/29588 (pobrano wrzesień 2011).

Wykształcenie, postawy i umiejętności jako istotne czynniki jakości kapitału ludzkiego, IBE, Warszawa, 2010 (ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

http://academio.pl/strona/katalog/kierunki/uniwersytet-mikolaja-kopernika-w-toruniu-wydzial-biologii-i-nauk-o-ziemi-geografia

http://geografia.umcs.lublin.pl/index.php?option=com_content&;view=article&id=9:studia&catid=6:studia

http://studia.biz.pl/276/uniwersytet-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy/geografia/6474/

http://studia.biz.pl/84/uniwersytet-warszawski/geografia/1380/

http://www.geo.ug.edu.pl/viewpage.php?page_id=42

http://www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stgeo1&;menu=1

http://www.geo.uni.lodz.pl/materialy-do-pobrania/kierunki-studiow/informator-lic-GEO-stacjonarne.pdf

http://www.geogr.uni.wroc.pl/Plany/plan_lic_2010_2011_geografia.pdf

http://www.geogr.uni.wroc.pl/Plany/plan_mgr_2010_2011

http://www.geografia.apsl.edu.pl/rekrutacja.php

http://www.ujk.edu.pl/wmp/files/www-geo.pdf

http://www.us.szc.pl/main.php/ects_geografiaxml=load_page&;st=5968&ar=1&id=2190&gs=5327&pid=7203

http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php

http://www.wsp.krakow.pl/geo/oferta_geografia.html

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/15 (ostatni dostęp do wszystkich poniżej wskazanych stron: 20.04.2012)

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog