Polish (Poland)English (United Kingdom)

Conceptions of higher education in reference with needs of labour market

Transformation of political system in Poland brought, apart from obvious profits, a number of negative consequences. One of the crucial socio-economic problem is an unemployment, which doesn't avoid graduates of higher education.

One of the most important reason for this unfavourable situation is traditional, not always correlating with the needs of employers, conception of an academic education. Previous curricula strategies caused that some majors are perceived as a pass to low paid occupations or to be unemployed.

 

According to many scholars thinking about academic education mainly as the step for being employed after graduation is the way to oversimplify higher education. This outlook doesn't take under consideration very dynamic changes in services (also educational services on an academic level) in socio-economic development and the fact that one of the principal purposes of modern high education is to produce graduates who are able to be succeeded in the workplace and who can go forward to make worthwhile contributions in the organisations where they are employed. Such aspirations are widely held in candidates for studying who estimate the probability for finding a good job after graduation. Experiences of West European countries in this area show that in few years in will be very important to design such curricula which provide competences as close to employers expectations graduates as possible.

The paper presents the results of literature studies concerned modern conceptions of higher education in reference with needs of labour market.


Published in:

Piróg D., 2011., Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy [W:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 18 (red. Zioło Z., Rachwał T.) Warszawa – Kraków 2011, s. 23-36


 References:

 1. Absolwenci SGH na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, 2008, SGH, Warszawa.
 2. Aleksandrowicz-Pędich L., Lewicka-Mroczek E., 2003, Dziesięć lat później: losy zawodowe absolwentów pierwszego rocznika studentów NKJA w Białymstoku, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 52–54.
 3. Analiza losów zawodowych absolwentów – narzędzia i metody w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Żyra, 2007, Wyd. Biuro Karier, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 4. Antonelli G., Camillo F., Cammelli A., Di Francia A., Ghiselli S., Sgarzi M., 2009, Graduates' employment and employability after the 'Bologna Process' reform. Evidence from the Italian experience and methodological issues, University of Lubljana, Slowenia.
 5. Biernat M., 1997,Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990–1995, Studia Kiel. Ser. Geolog.-Geogr., nr 2.
 6. Bogaj A., 2000, Kształcenie ogólne. Między tradycją a nowoczesnością, Wyd. IBE, Warszawa.
 7. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., 2001, Aksjologiczne podstawy edukacji, Wyd.Edytor, Poznań–Toruń.
 8. Donert K., 2007,Aspects of the state of geography in european higher education. Tuning geography: a report of findings and outcomes, Liverpool Hope University.
 9. Embedding careers education in the curricula of geography, earth and environmental science students,2001, Planet, no 1.
 10. Gedye S., Chalkley B., 2006, Employability within geography, earth and environment al science, GEES, University of Plymouth.
 11. Gedye S., Fender E., Chalkley B., 2004, Geography and jobs: undergraduate expectations and graduate experience,
 12. Journal of Geography in Higher Education, 28, no 3, s. 381–396.
 13. Harvey L., Locke W., Morey A., 2002, Enhancing employability, recognising diversity: making links
 14. between higher education and the world of work. Universities UK and the higher education careers service unit.
 15. Elias P., McKnight A., Pitcher J., Purcell K., Simm C., 1999, Moving on: graduate careers. Three years after graduation (www.prospects.ac.uk).
 16. Jawor A., 2002, Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy: seminarium w IPiSS, Polityka Społeczna, nr 3 s. 37–38.
 17. Jaworski Z., Ryszkowska E., 2002, Specjalność a losy zawodowe absolwentów warszawskiej AWF z lat 1950–1994, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 6/7, s. 19–24.
 18. Jenkins A., Healy M., 1995, IGHE Symposium: linking the geography curriculum to the worlds of industry, commerce and public authorities,
 19. Journal of Geography in Higher Education, 19, no 2, s. 177–181.
 20. Karwowski L., 2003, Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów, Rynek Pracy, nr 5, s. 141–149.
 21. Kicior A., 2007, Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, Edukacja, nr 3, s. 11–18.
 22. Kluczowe kompetencje, 2005, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 23. Kluza K., Kluza S., 1998, Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, [w:]Studia wyższe – szansa na sukces?,ISB, Warszawa, s. 37–49.
 24. Kopel J., 1999, Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Raport z badań,Wyd. WSZiM, Sosnowiec.
 25. Kraśniewski A., 2008, Efekty kształcenia a konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego, Konferencja UW-FRSE, Warszawa.
 26. Kruczek Z., 2003, Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów AWF w Krakowie, Folia Turistica, nr 14, s. 43–55.
 27. Maguire S., Guyer C., 2004, Preparing Geography, Earth and Environmental Science students for employment in the enterprises culture, Journal of Geography in Higher Education, 25, no 1, s. 121–126.
 28. Minkiewicz B., 2001, Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów, [w:]Biogramy edukacyjne, red. B. Minkiewicz, T. Szapiro, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz,Warszawa.
 29. Orczykowska A. 2006, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 49–64.
 30. Owen E., 2001, What skills do employers need?, Journal of Geography in Higher Education, 25, no 1, s. 121–126.
 31. Paśko J., 2008, Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 293–299.
 32. Piróg D., Piróg S., 2007, Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, [w:]Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wyd. Naukowe AP, Kraków, s. 631–645.
 33. Rooney P., Kneale P., Gambini B., Keiffer A., Vandrasek B., Gedye S., 2006, Variations in international understandings of employability for geography, Journal of Geography in Higher Education, 30, no 1, s. 133–145.
 34. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce, red. M. Kocójowa, Wyd. UJ, Kraków, 1997.
 35. Struder I., 2006, Enterprising geography, earth and environmental science students, Planet, no 16, s. 26–39.
 36. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M., 2005a, Absolwent na rynku pracy. [Cz. 1], Forum Akademickie R. 12, nr 6, s. 32–34.
 37. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M., 2005b, Absolwent na rynku pracy. [Cz. 2], Forum Akademickie R. 12, nr 7/8, s. 42–44.
 38. Tomaszek-Plewa H., 2001, Losy absolwentów Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, nr 79, s. 95–103

 

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog