Polish (Poland)English (United Kingdom)
img1
img2
img4
img3

Danuta Piróg - studies, graduates, labour market

The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues

cover EJoG 2x2aEconomic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for teachers in every country. Poland has recently witnessed significant changes in factors that were identified in literature as crucial to the situation of teachers on the labour market, such as systemic reforms, demographic trends, the overall situation on the labour market and occupational prestige. The scale and impact of some of these factors can be precisely measured and statistically accounted for, yet there are others that remain somehow hidden.

Stages of feminisation in the teaching profession: examples from selected countries

annales 2x2Feminisation of the teaching profession is a global and ongoing process. This phenomenon progresses at different speeds and takes on various forms and, thus, can be divided into specific stages. The paper focuses on examining feminisation as a phased process. Its foundation are absolute numbers of teachers of both genders and relative values, i.e. the share of men and women in the teaching population and relationships between them, analysed over time.

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

annales 2x2Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Geografia 1 20Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities

WRM 2x2The research focuses on the perception of the Mucharz reservoir in relation to costs and benefits for two types of communities. The primary aim of the paper is to compare the social impact of dam projects among both resettled and non-resettled local communities.

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Geografia 5 19 2x2Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

PAW i DART's – Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody (II)

Geografia 6 19 2x2Po fazie wzbudzania u uczniów dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody z zastosowaniem różnych technik zmierzających do wypracowania u nich nawyku stawiania pytań, konieczne jest należyte wykorzystanie i utrwalanie tej postawy w procesie kształcenia

Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs

EIAR 2x2This study presents an assessment of factors that influence how people who live in the vicinity of dams view such projects. The usefulness of the principal component analysis (PCA) method for identifying variables that determine individuals' opinion about large dam projects was reviewed. The study focuses on people affected by the construction of the Mucharski Reservoir in the Polish Carpathians. The construction took over 30 years and took place at a time when Poland transitioned from a planned economy to a free market one.

Selected processes that shape geography as a degree programme in Poland in the 21st century

The dynamic social, economic, and political transformations of recent years have shaped the
contemporary image of Polish society and significantly impacted higher education institutions.
Geography had to evolve as an academic discipline not only because of the Bologna
Process or reforms of higher education system, but also to attract young people to degree
courses in geography.

Professional Career of Teachers in the Context of Education System Changes: an Overview of Existing Research

cover 341 2x2Economic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for the representatives of many professions, including teachers. The economic development, technological advancement, unemployment rate, demographic situation and social life models correspond to an individual's attitude towards work and create conditions in which they pursue their professional aspirations.

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

Iceri 2x2One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate's profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector.

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

Iceri 2x2The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory.

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

BJGC 2x2An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one's life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory.

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

EES 2x2The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services.

Local Residents' Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India

MRD 2x2We researched local residents' perceptions of a dam and reservoir construction project in the Teesta River catchment basin (Darjeeling Himalayas) within 1.5 years of its completion, using a questionnaire survey.

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

cover 333 2x2Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej.

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

geoforum 2x2The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years.

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

cover issue 288 pl PL 2x2Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek).

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

2017 LodzAbsolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję
geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

Higher 2x2The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

SE 2016Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post - Carbon Future

HicksThe book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It's worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness.

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

cze 2x2The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals.

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one's own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates' situation on the job market.

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Enviro 2x2The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions' activity and on what their impact specifically is.

The issue of labour research in the field of socio-economic geography in Poland and in the Anglophone countries

PKGP 3 2015 newThe labour market perceived as the mechanisms of its functioning, has been and still is an important part of research devoted to structural changes in various scales of spatial systems. The scale and range of current changes taking place on the local, regional and global labour market is so large that industry and service studies have to take them into consideration. Research in this field, which would not add labour market problems, seems to preclude a proper scientific analysis and formulating conclusions.

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

PKEG 2015 2x2W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Journal of Geography in Higher Education - A selection of the best article

Best JGHE 2x2Artykuł: Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland opublikowany w Journal of Geography in Higher Education został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie.

Entrepreneurial competences: theoretical deliberations and their illustrations in higher education

przedsieb 2x2 220 pl PLEntrepreneurial competences have been and are still considered the crucial factor in socio-economic development. As a significant element of social capital, these competences are key factors in creating and developing new enterprises, a successful transition into the labour market, and furthering professional careers.

A geography graduate's transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Bulletin oG 2x2Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness

he 2x2The objective of this article was to highlight plans versus actual actions of university graduates in Poland aimed at finding employment. The paper also empirically verifies the impact of chosen job-seeking strategies on the success or failure of their transition to employment.

ZAMEK - Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

www okladka nauczyciel 150dpiMateriały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Competition among universities on the educational services market in the circumstances of economics crisis and increased transition difficulties

prace komisji gp 28 167 2014 2x2 300Universities are the kind of institutions where values as well as social mission play an essential role. A wide range of changes, especially marketisation and massification of the higher education system, globalisation, internalisation, turbulence on the labour market, has resulted in universities existing in an atmosphere of strong competitiveness.

The process of looking for methodological innovations in qualitative research – an example from an analyses of geography graduates’ transition to the labour market

annales 2x2 300The aim of the paper is to propose using the adopted and partly modified semantic field method for the analysis and interpretation of longer answers for open questions in social geography and educational surveys.

Geography degree graduates’ transition to the labour market: process, determinants, prediction

pirog ksiazka

pdf  Full Text (PL)                                          pdf abbreviation (ENG)

Rationale for undertaking the research project; objective of research
Both today's economy and todays labour market are essentially changing. For social geography, this means that the functioning of people in a dynamic reality is growing in importance as a subject of research. People's confrontation with change defines social borders. The nature of that confrontation is revealed with particular sharpness in the transition of graduates of successive education levels into employment. This transition is now seen as one of particularly complex processes in society. It takes place subsequent to the completion of education or self-education, often coupled with temporary work, and is completed at the time of starting a permanent job or self-employment considered by the person concerned as his or her key activity.
Higher education graduates are a particular subpopulation of labour market entrants in that their efforts to build a capital allowing them to find a satisfactory job required the highest investment from them or their families. However, they encounter significant problems both in finding a job allowing them to use their competences acquired during their university education and in finding any job at all. Problems in transition into the labour market entail negative social and economic consequences. They may delay the time when the graduate becomes an autonomous person, an adult in the full meaning of the word, a productive and investing member of the society, and when he or she makes the decision to marry or have children. These delays may result in a downturn of the society's economic standing, decreased birth rate, slower economic growth, growing emigration, declining popularity of a given study subject, growing scepticism about higher education institutions.

A graduate’s first job: expectations of graduates and the fulfillment of their plans

se 2x2The transition of recent graduates to the labour market, including the labour market destinations they hold in comparison to their aspirations and plans, seems to be an under researched area. Especially interesting and important for higher education management policy is recognition of their first job destinations and the relevance between the study subject and real occupation.

Determinants of entrepreneurship of higher education graduates: theoretical assumptions vs. reality

przeds eduk 163 PLEntrepreneurship of young people, understood both as declared readiness to start a business, high evaluation of competences in this area and actual opening a business is perceived as a very profitable factor in development.

The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market

SiHE 2x2The article aims to empirically verify the impact of educational capital on the success or failure of higher education graduates' transitions. The paper uses the example of geography graduates in Poland who took part in a nationwide survey in 2012, six months after their graduation.

Additorial schooling and in-service training of geography teachers as a adjustment of current job market challenges

Facing a deteriorating situation on the job market for teachers (including geographers), one should expect even heavier commitment of the professional group to their additional training. Therefore, it is necessary to take actions on the central level for creating wider range of offer adequate for the teachers’ needs and supporting them in that. The current system of methodological guidance and additional training for teachers is based on local arrangements and diverse organizational and financial models.

The concept of study teaching geographical by Jan Flis

The study shows the evolution of plans of teaching and curriculums of geography studies at the Pedagogical University of Cracow (former Wyższa Szkoła Pedagogiczna) in Cracow in 1946–2001. On the basis of literature and their own research, the authors distinguished some stages of changes introduced into geography-teachers training, taking into account formal and curricular aspects and professor Jan Flis’ contribution to the notion of geography-teachers’ training.

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog